INTERNATIONAL CERAMIC EXHIBITION, ZAGREB EX TEMPORE, ZAGREB, CROATIA

International Ceramic Exhibition, Zagreb Ex Tempore, Zagreb, Croatia.